ZP.263.10.2023 – Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn. „Korepetycje przedmiotowe dla dzieci z Ukrainy”, w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”

ZP.263.10.2023 – Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn. „Korepetycje przedmiotowe dla dzieci z Ukrainy”, w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

UMOWA POWIERZENIA DANYCH

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY Z DN. 31.01.2023 R.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA