ZP.263.5.2023 – w związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Opieka nad dziećmi”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

ZP.263.5.2023 –  związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Opieka nad dziećmi”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY