PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00, w budynku mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich.
Program skierowany jest do osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Możliwość przystąpienia do programu mają wszystkie osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym w szczególności:

 

  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;

  • osoby mające trudności w kontrolowaniu złości i gniewu, którym zdarzało się zachować agresywnie wobec innych osób również bliskich lub/i chcą takich zachowań uniknąć;

  • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta Procedura Niebieskie Karty (osoby wskazane w procedurze jako stosujące przemoc domową);

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie;

  • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań w wypełnianiu  funkcji rodzicielskich;

  • osoby, które ukończyły terapię leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oraz innych środków odurzających, dla których udział w programie stanowić będzie uzupełnienie podstawowej terapii.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowanie szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne będą polegały głównie na praktycznych ćwiczeniach, uczących w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Osoby chętne do udziału w programie mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10, bądź telefonicznie: 784 – 573 – 410.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!