Korpus Wsparcia Seniora

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Nasz Ośrodek, kierując się troską o bezpieczeństwo osób w wieku 60 lat i więcej przystąpił do realizacji:

Modułu I, którego celem jest, zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Modułu II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II

Opiekę na odległość zapewniają „opaski bezpieczeństwa”, urządzenia zakupione w ramach modułu II, powinny być wyposażone w co najmniej trzy z wymienionych w programie funkcji (tj. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja). Opaska może oczywiście spełniać więcej funkcji, co znacznie poprawi jej użytkowość. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe. Obsługa systemu będzie odbywać się 24h na dobę przez pracujące centrum monitoringu, nadzorujące, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane z opasek bezpieczeństwa, a także podejmujące adekwatne do konkretnego zgłoszenia czynności.

ADRESACI PROGRAMU

Seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program współfinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Od dnia podpisania umowy na realizację programu do 31 grudnia 2024r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

Zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024  na moduł I oraz moduł II można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Programu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 17 pokój nr 3.

Kartę zgłoszenia oraz regulamin udziału w Programie można pobrać:

UWAGA !!!!

Złożenie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    (32) 765 – 62 – 10 (moduł I)
                                                                  (32) 765 – 62 – 49 (moduł II)

lub

na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024