Informacja o projekcie

11

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich projekt pn. „RAZEM Z NAMI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ШЛЬОНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА реалізує в партнерстві з Міським Центром Соціальної Допомоги в Семяновіце-Шльонські проект „РАЗОМ З НАМИ” співфінансується Європейським Союзом з Європейського соціального фонду в рамках Регіональної операційної програми Шльонського воєводства на 2014-2020 рр.
Пріоритет IX: Соціальна інтеграція, захід 9.1: Активна інтеграція, підзахід 9.1.7 Підтримка регіональної інтеграції для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – надзвичайна ситуація

CEL PROJEKTU/МЕТА ПРОЕКТУ:

 Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej

Метою проекту є соціально-професійна реінтеграція осіб, які втікають з України у зв’язку з нападом російської федерації на Україну, які легально прибули на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, з особливим акцентом на жінок. і дітей, використовуючи потенціал соціально-професійний.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB I/LUB PODMIOTÓW/INSTYTUCJI, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM  /  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ ТА/АБО ОРГАНІЗАЦІЙ/УСТАНОВ, ЯКІ БУДУТЬ  ПІДТРИМАНІ:

Wsparciem objętych zostanie 5 osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie. Poprzez osoby uciekające z terenu Ukrainy należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE.

Буде надано підтримку 5 особам, які втікають з України у зв’язку з нападом російської федерації на Україну, які з 24 лютого 2022 року легально прибули на територію Республіки Польща та їх оточення. Під особами, які втікають з території України, слід розуміти осіб, зазначених у Законі від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU/ ТЕРМIН РЕАЛІЗАЦІI ПРОЕКТУ:

2022-08-01 – 2023-10-15

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU/ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ:

 15 904 793,84 PLN

MOPS na realizację zadania otrzymał kwotę 56 742,45 PLN
z czego ( 52 479,28 PLN z UE, natomiast z budżetu państwa 4 263,17 PLN).
Zapewnia również wkład własny w kwocie 4 997,88 PLN
Łączna wartość zadania realizowanego przez MOPS wynosi 61 740,33 PLN

На реалізацію завдання MOPS отримало 56 742,45 злотих
з них (52 479,28 злотих з ЄС, 4 263,17 злотих з державного бюджету).
Також передбачено власний внесок у розмірі 4 997,88 злотих
Загальна вартість завдання, яке виконує MOPS, становить 61 740,33 злотих

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В ПРОЕКТІ:

  • Poradnictwo psychologiczne Психологічне консультування,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe Індивідуальна кар’єрна консультація
  • Kursy, szkolenia zawodowe podnoszące i zmieniające kwalifikacje Курси, професійні тренінги з підвищення та зміни кваліфікації
  • Staż zawodowy Професійне стажування
  • Nauka języka polskiego Вивчення польської мови
  • Działania integrujące dla osób zależnych Інтеграційні заходи для залежних людей