Indywidualne doradztwo zawodowe

111
REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich projekt pn. „RAZEM Z NAMI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

sep

Od 09.02.2023 r. rozpoczęliśmy indywidualne doradztwo zawodowe, które udzielane jest przez kierownika Klubu Integracji Społecznej Panią Beatę Jabłońską. Zaplanowaliśmy 25 godzin wsparcia doradcy zawodowego dla uczestniczek naszego projektu.

zdjęcie doradztwo