Wsparcie asystenta integracji

111
REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich projekt pn. „RAZEM Z NAMI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

sep

Asystent integracji rozpoczął pracę w projekcie od 28.03.2023 r. Nasze uczestniczki będą mogły skorzystać z jego wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, socjalno- bytowych. Asystent będzie również świadczył pomoc w dotarciu na staż oraz szkolenie zawodowe. Zaplanowaliśmy 50 godzin wsparcia w tej formie.

20230620_131129