Indywidualne poradnictwo psychologiczne

111

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich projekt pn. „RAZEM Z NAMI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

sep

Od 03.02.2023 r. uruchomiliśmy indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestniczek projektu, które udzielane jest przez psychologa w Klubie Integracji Społecznej Panią Katarzynę Kapral. Zaplanowaliśmy 100 godzin wsparcia psychologicznego.